Algemene voorwaarden

1. Algemeen: definities en vindplaats
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een beroep doet op de dienstverlening van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer (hierna: de Rechtswinkel).

1.2. De Rechtswinkel is een rechtspersoon naar Nederlands recht, conform artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek, met als doelstelling het verlenen van rechtshulp in de meest uitgebreide zin des woords, conform haar Statuten.

1.3. De in artikel 1.2 vermelde doelstelling wordt bereikt namens de Rechtswinkel door het geven van rechtshulp door studenten van een Nederlandse universiteit (hierna: de Rechtswinkeliers) die op vrijwillige basis verbonden zijn aan de Rechtswinkel, zelfstandig opereren of in tweetallen onder toezicht of begeleiding van een bij de Rechtswinkel aangesloten Advocaat (hierna: de Advocaat), die eveneens op vrijwillige basis verbonden is aan de Rechtswinkel.

1.4. In deze algemene voorwaarden wordt met de term Cliënt bedoeld: een ieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Rechtswinkel.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens gepubliceerd op de website van de Rechtswinkel en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande of tijdens het bezoek bij het spreekuur van de Rechtswinkel.

1.6. De Rechtswinkel behoudt zich het recht om een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen of te wijzigen.

1.7. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid en werking van de rest van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan. De Rechtswinkel zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die geldig is en die gezien de aard en het doel van de overeenkomst zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige bepaling.

1.8. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

2. Werkwijze
2.1. De Rechtswinkel werkt ten behoeve van de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3 met de volgende wijze van contact:
– Het spreekuur: iedere dinsdag en donderdag van 18:45 uur tot 20:00 uur.

Slechts onder bijzondere omstandigheden, deze ter beoordeling van de Rechtswinkel, zal een afspraak gemaakt kunnen worden op een andere wijze en/of op andere tijdstippen dan op voornoemde wijze en bijbehorende tijdstippen.

2.2. Onder geen beding wordt een dienst verleend naar aanleiding van het aanschrijven van de Rechtswinkel op haar e-mailadres(sen) zonder dat hier een in artikel 2.1 genoemd contactmoment aan vooraf is gegaan. Een dusdanig verzoek leidt niet tot het verworden van Cliënt als bedoeld in artikel 1.4.

2.3. Verzoeken om dienstverlening worden geacht gericht te zijn aan de Rechtswinkel en niet aan individuele personen die aan de Rechtswinkel verbonden zijn, ook niet als het verzoek direct aan een individu wordt gericht. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2.4. De in artikel 1.3 omschreven dienstverlening zal aan de Cliënt steeds verleend worden door minstens twee Rechtswinkeliers tezamen. Als een betrokken Rechtswinkelier een zaak overdraagt aan een of meerdere andere Rechtswinkeliers, stelt zij de Cliënt hiervan binnen een redelijke termijn in kennis.

2.5. Het is niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Rechtswinkeliers om antwoord te krijgen op een aanvraag, ook niet gedurende de in artikel 2.1 voornoemde tijdstippen. De Rechtswinkeliers streven er evenwel naar om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Cliënt.

2.6. De Cliënt verstrekt de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk aan de Rechtswinkeliers en/of de Rechtswinkel. Indien de Cliënt, naar de beoordeling van de
Rechtswinkeliers, niet (alle) benodigde informatie en/of documenten tijdens het spreekuur van verschaffen, kan hem worden verzocht deze of andere dan wel aanvullende documenten mee te nemen naar een volgend spreekuur.

2.7. Het al dan niet opvolgen van het advies van de Rechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijk van de Cliënt.

2.8. De werkzaamheden van de Rechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van de dienst als bedoeld in artikel 1.3 is de Cliënt gehouden tot het vergoeden of voorschieten van deze kosten, na verzoek hiertoe van de Rechtswinkel onder vermelding van de kostenpost en de wijze van betaling. Indien de Cliënt deze kosten niet tijdig voldoet, mag de Rechtswinkel de dienstverlening staken.

3. Criteria voor en bij het behandelen van een zaak
3.1. De Rechtswinkel is niet verplicht om een zaak aan te nemen. Rechtswinkeliers kunnen beslissen om een zaak niet in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld indien een van de omstandigheden van onderstaande niet-limitatieve opsomming zich voordoet:
– De zaak van de Cliënt betreft geheel of gedeeltelijk een niet-juridische aangelegenheid;
– De zaak van de Cliënt betreft een rechtsgebied waarin de Rechtswinkel geen rechtshulp biedt. Uitgesloten rechtsgebieden zijn personen- en familierecht, vreemdelingenrecht, fiscaal recht en intellectueel eigendomsrecht;
– De zaak van de Cliënt overschrijdt de competentiegrens voortvloeiend uit de
aansprakelijkheidsverzekering van de Rechtswinkel en/of andere criteria waarop de Rechtswinkel haar behandelingsbeleid stoelt;
– Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers een (te) lage kans op een voor de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst op het moment van het innemen van de zaak;
– De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk onvoldoende of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3;
– De Cliënt weigert stelselmatig en zonder vermelding van reden aan een ontstane betalingsverplichting als bedoeld in artikel 2.8 te voldoen;
– De Cliënt vertoont ongewenst gedrag op, tijdens of na het spreekuur jegens de Rechtswinkeliers, de Advocaat, andere cliënten en/of bezoekers van de Rechtswinkel.

3.2. Indien een zaak wordt ingenomen door de Rechtswinkel, dient de Cliënt een volmacht te verlenen aan de Rechtswinkel ten behoeve van de dienstverlening. Het machtigingsformulier wordt aangeboden tijdens of na het spreekuur en dient door de Cliënt te worden ingevuld en ondertekend.

4. Doorverwijzing naar de Advocaat
4.1. Rechtswinkeliers kunnen de zaak doorverwijzen naar de Advocaat, waarna de Advocaat de zaak verder zal behandelen. De Rechtswinkeliers kunnen de zaak van de Cliënt bij de Rechtswinkel na deze doorverwijzing sluiten.

4.2. De Cliënt heeft bij de doorverwijzing geen vrije keuze in wat betreft de bij de Rechtswinkel aangesloten Advocaten. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.

4.3. Ook de Advocaat heeft het recht de zaak niet aan te nemen conform diens eigen criteria voor zijn dienstverlening, al dan niet neergelegd in eigen algemene voorwaarden.

4.4. Indien wordt besloten tot een doorverwijzing, zullen de Rechtswinkeliers de Cliënt zo spoedig mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de Advocaat met vermelding van diens relevante gegevens.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn, zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

5.2. De Rechtswinkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.

5.3. De Rechtswinkel is voorts niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Cliënt op het moment, waarop de vermeende gebeurtenis waardoor schade intreedt zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegen de Rechtswinkel.

5.4. Als de Rechtswinkel in verband met de dienstverlening voor de Cliënt een derde inschakelt die niet aan de Rechtswinkel is verbonden, is de Rechtswinkel niet aansprakelijk voor een fout door die derde. De Cliënt geeft de Rechtswinkel de bevoegdheid om namens de Cliënt een aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die die derde bedingt.

5.5. De aansprakelijkheid van de Rechtswinkel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van de Rechtswinkel in het desbetreffende geval.

5.6. Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van de Rechtswinkel worden ingesteld, op straffe van verval.

6. Klachtenprocedure
6.1. Indien de Cliënt een klacht heeft over de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3, dan dient de Cliënt allereerst de klacht met de desbetreffende Rechtswinkeliers te bespreken.

6.2. Indien dit niet leidt tot een adequate oplossing, dan kan de Cliënt de klacht kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Rechtswinkel. Dit kan door de klacht per post te verzenden of door contact op te nemen via voorzitter@rechtswinkelbijlmermeer.nl. Het Dagelijks Bestuur neemtvervolgens contact op met de Cliënt

7. Registratie van gegevens
7.1. De Rechtswinkel verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1.3.

8. Derdenwerking
8.1. Individuele personen die aan de Rechtswinkel verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

9. Toepasselijkheid en geschillen
9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Rechtswinkel en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen de Rechtswinkel en de Cliënt, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Rechtswinkel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

1 januari 2024, Amsterdam

Contactgegevens

Maak een afspraak

Wij zijn elke dinsdag- en donderdagavond geopend van 18.30 tot 20.00 uur. Kom gerust  langs!