Privacy policy

1. Inleiding
Dit is het privacy statement van de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer (“SRB”, “wij”, “ons”). Wij zullen u hierin uitleggen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze (juridische) diensten, wanneer u onze website bezoekt, onze sociale media
bezoekt of als sollicitant met ons in contact bent.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”) is de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer, kantoorhoudende aan de Nieuwe Achtergracht 164 (1018 WV) te Amsterdam en spreekuur houdende aan de Karspeldreef 1009 (1104 SE) te Amsterdam. Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met voorzitter@rechtswinkelbijlmermeer.nl.

2. Verwerking persoonsgegevens
Als juridische hulpverleners verwerkt de SRB gegevens van natuurlijke personen (“persoonsgegevens”). Het gaat hier om gegevens die betrekking hebben op:
– Personen die cliënt zijn bij ons;
– Derde van wie gegevens in het dossier voorkomen die wij behandelen;
– Bezoekers van onze website;
– Sollicitanten.

Hieronder is per genoemde categorie aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden wij dat doen.

2.1. Cliënten, wederpartijen en derde
De SRB geeft gratis juridisch advies is de breedste zin des woords. Hierbij moeten wij, om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, noodzakelijk persoonsgegevens verwerken.
Gegevens 
– NAW- en contactgegevens;
– Gegevens van wederpartijen en derde;
– Uittreksel Kamer van Koophandel, Kadaster en andere openbare registers;
– Informatie over een zaak;
– Betaal-en bankgegevens;
– Overige gegevens die u ons verstrekt waarvan de verwerking noodzakelijk of vereist is.

Doeleinde 

– Onze juridische dienstverlening, waaronder het geven van advies en het voeren van procedures;
– Bijhouden van administratie;
Communicatie over de lopende zaken.

Grondslag
– Als u cliënt bij ons bent: de uitvoering van de overeenkomst;
– Als u niet cliënt bij ons bent: het gerechtvaardigd belang van ons en onze cliënten bij het gebruik van uw gegevens in verband met het behandelen van zaken, het bijhouden van dossier en het verrichten van proceshandelingen;
– Uw toestemming.

2.2. Websitebezoekers
Wanneer u onze website bezoekt (www.rechtswinkelbijlmermeer.nl), kunnen wij een aantal
persoonsgegeven verwerken.
Gegevens Doeleinde Grondslag
– Gegevens betreffende het
apparaat dat u gebruikt
om onze website te
bezoeken;
– Uw IP-adres;
– Contactinformatie (bij het
maken van een afspraak).

– Het tonen van de
website;
– Het verbeteren van de
website;
– Het verzamelen van
contactgegevens voor uw
afspraak;
– Het behandelen van
afspraken die zijn
gemaakt via de website.

– Het uitvoeren van de
overeenkomst;
– Uw toestemming.

2.3. Social media
De SRB is te vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. Wanneer u ons volgt of een connectie
maakt, dan krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens. De SRB kan u
ook zelf volgen op social media om zo toegang te krijgen tot (een deel van) uw gegevens.
Gegevens Doeleinde Grondslag
– Profielgegevens sociale
media.

– Om berichten te kunnen
lezen en sturen;
– Om contacten te kunnen
onderhouden.

– Ons gerechtvaardigd
belang van marketing en
communicatie te voeren
via sociale media.

2.4. Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert, vragen wij om verschillende documenten en gegevens.
Gegevens Doeleinde Grondslag
– NAW- en
contactgegevens;
– Geboortedatum;
– CV en motivatiebrief met
daarin informatie over uw
opleiding, werkervaring,
vaardigheden en overige
interesses;
– Diploma en cijfers;
– Referenties,
stagebeoordelingen en
eventuele andere
gegevens die u ons
verstrekt.

– Het behandelen van de
sollicitatie;
– Het aangaan van een
vrijwilligersovereenkomst;
– Het eventueel plaatsen op
de wachtlijst voor
toekomstige vacatures.

– De uitvoering van de
eventuele
overeenkomst;
– Uw toestemming.

3. Bewaartermijnen
De SRB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld of verwerkt of om te voldoen aan wet- en regelgeving. De Orde van Advocaten
adviseert administratieve gegevens zeven (7) jaar te bewaren voor archivering. Deze lijn volgen we.

4. Ontvangers van persoonsgegevens
De SRB deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
hieronder genoemde doeleinden.
– Wij kunnen de persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen en derden delen met de
bij ons werkzame personen, onze aangesloten advocaten en wederpartijen zoals andere
advocaten, verzekeraars, deskundige, rechterlijke instanties, bestuursorganen,
overheidsinstellingen en vergelijkbare partijen.

5. Beveiliging
De SRB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies,
wijzigingen of ongeoorloofde verstrekking en toegang. De bij ons werkzame personen zijn gebonden
aan geheimhouding en dienen op adequate manier met uw persoonsgegevens om te gaan.

6. Rechten
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
– Het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens;
– Het recht van rectificatie van uw gegevens;
– Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van bepaalde gegevens;
– Het recht om uw toestemming voor verwerking in te trekken;
– Het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen
organisatie;
– Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van
mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

U kunt uw verzoek per e-mail aan voorzitter@rechtswinkelbijlmermeer.nl of door een brief te sturen naar:

Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer
Postbus 16464
1001 RN Amsterdam

Het is mogelijk dat wij u extra informatie vragen om uw identiteit te controleren of mogelijke andere vragen stellen om aan uw verzoek te voldoen. Tevens kunnen er zich situaties voordoen waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

7. Overig
Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in januari 2024. Wij kunnen dit privacy statement
van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u het privacy statement regelmatig te controleren.

Contactgegevens

Maak een afspraak

Wij zijn elke dinsdag en woensdag avond geopend van 18.30 tot 20.00. Kom gerust langs!